GAMIAN-Europe standartų projektas

Pagrindiniai darbo su rimta psichikos liga sergančiais pacientais bendruomenėje standartai

GAMIAN’o mokslinė grupė standartams:
Mark Agius (Anglija), Sanja Martic Biocina (Kroatija), Koksal Alptekin (Turkija),
Vladimir Rotstein (Rusija), Paolo Morselli (Italija),
Albert Persaud (Anglija –pirmininkas)

Prielaidos
Šios gairės surašytos siekiant įgalinti GAMIAN-Europe, tarptautinę pacientų teisių gynimo grupių organizaciją Europoje, propaguoti bendrus, veiksmingus ir saugius darbo su sergančiaisiais rimta psichikos liga bendruomenėje standartus. Tai paskatino 2004 m. GAMIAN-Europe narių prašymai Talino (Estija) suvažiavime. Gairės parengtos pirmininkaujant Albertui Persaudui, GAMIAN-Europe valdyba rekomenduoja nariams jas aptarti ir tobulinti suvažiavime Rumunijoje 2005 m.
Pripažįstama, kad nors apskritai pritariama, jog geriausiai dirbti su rimta psichikos liga sergančiais pacientais leidžia bendruomenės pagrindu sukurtų psichikos sveikatos tarnybų sistema, tačiau įvairių Europos šalių Sveikatos priežiūros sistemose ir finansavimo apribojimuose yra didžiulių skirtumų. Taip pat pripažįstama, kad daugelis įvairių Europos šalių bando kurti bendruomenines psichikos sveikatos tarnybas.
Taigi šis dokumentas – bandymas suteikti informacijos tokiems poslinkiams, kad bendruomenės psichikos sveikatos paslaugos būtų teikiamos veiksmingai, saugiai ir nenusižengiant žmoniškajam orumui ir teisei į asmeninius, kultūrinius bei dvasinius įsitikinimus ir nediskriminuotų nei dėl lyties, nei dėl rasės, tautybės ar seksualinės orientacijos. Dokumentu turėtų būti galima remtis pacientų teisių gynimo grupėms, atstovaujančioms psichikos sveikatos pacientams derybose su vyriausybėmis, politikais, gydytojais bei kitomis institucijomis, pavyzdžiui, ES Komisija.
Šiose gairėse vartojamas terminas „rimta psichikos liga“, išskyrus tuos atvejus, kai vartojamas terminas „psichozė“ arba psichozinis sutrikimas, tik pagrįstai tinkantis aptariamam standartui.
1 standartas
Praėjus ūmiam ligos epizodui, rimta psichikos liga sergantys pacientai gali remiami gyventi savo pačių namuose ar šeimoje, jei tik jaučiasi pakankamai gerai, kad nekeltų rimtos grėsmės sau ar kitiems. Kartais galima ir gydyti asmenį, sergantį rimta psichikos liga, namuose net ir esant ūmiam epizodui, jei galima tikėtis pagalbos iš specialios tam sudarytos komandos.
2 standartas
Rimta psichikos liga sergančių pacientų priežiūros po ligos epizodo tikslas turėtų būti pasveikimas, kad pacientai galėtų grįžti, jei tik iš viso įmanoma, į savo pačių pasirinktą darbą, mokslus, gyvenimo būdą arba į tokį darbą ar mokslus, kurie savo forma būtų kuo artimesni turėtiems prieš susirgimą.
3 standartas
Tolimesnis priežiūros po ligos epizodo tikslas turėtų būti užtikrinimas, kad pacientas sugrįš į visuomenę tokiu būdu, jog galės tęsti socialinius santykius su savo šeima ir draugais, taip svarbius normaliam gyvenimui.
4 standartas
Kiekvienas pacientas turėtų turėti asmeninį priežiūros koordinatorių, kuris užtikrintų, kad pacientas gaus visą reikiamą priežiūrą. Priežiūros koordinatorius galėtų būti slaugytojas, socialinis darbuotojas, diplomuotas psichologas arba darbo terapeutas.
5 standartas
Priežiūros koordinatorius nuodugniai įvertins paciento ir jo šeimos poreikius. Šis poreikių įvertinimas apims fizines, psichologines, socialines dvasines ar religines bei kultūrines reikmes ir bus peržiūrimas bent kartą kas pusę metų.
6 standartas
Priežiūros koordinatorius nuodugniai įvertins įvairiopus pavojus, galinčius grėsti pacientui. Tai pavojus (saugumas) pačiam pacientui ir kitiems. Ypač turi būti atsižvelgta į žalos sau pačiam, savižudybės ar blogo elgesio pavojų. Šis pavojaus įvertinimas bus peržiūrimas bent kartą per pusę metų arba dažniau, jei prireiks.
7 standartas
Priežiūros koordinatorius sudarys priežiūros planą kiekvienam pacientui, kur bus detaliai išdėstyta, kokią priežiūrą gaus pacientas ir kas ją teiks. Šis planas bus derinamas su pacientu, šeima, priežiūros koordinatoriumi, psichiatru, bendrosios praktikos gydytoju bei kitais komandos nariais, kurie prižiūrės pacientą.
Planas bus derinamas su pacientu ir jo šeima bendradarbiavimo principu, remiantis paciento poreikiais.
Planą pasirašys visos suinteresuotosios šalys, taip pat ir psichiatras.
Planas bus peržiūrimas formaliame suinteresuotųjų susirinkime. Toks susirinkimas vyks kas pusę metų arba, prireikus, ir dažniau.
Visoms šalims bus išduodama priežiūros plano kopija.
8 standartas
Priežiūros koordinatorius įvertins asmenines pačių pacientą prižiūrinčiųjų reikmes ir bus sudaromas šių reikmių tenkinimo planas.
9 standartas
Pacientų medikamentinis gydymas bus vykdomas laikantis tarptautiniu mastu priimtų geros praktikos gairių (pavyzdžiui, BNF).
10 standartas
Rimta psichikos liga gali įvairiausiais būdais paveikti šeimą... Todėl pacientas turi teisę – jei jis taip pasirenka – kad šeima gautų visą informaciją apie ligą, medikamentinį gydymą ir priežiūros planą, nebent išskirtinėmis aplinkybėmis pacientas konkrečiai reikalautų, kad šeima neturi būti įtraukta.
11 standartas
Visi pacientai ir jų šeimos turi būti supažindinti, kaip atskirti ankstyvuosius ligos paūmėjimo požymius. Jie su priežiūros koordinatoriumi turėtų būti susidarę planą, kaip užkirsti kelią ligos paūmėjimui ir turėtų žinoti atitinkamus kontaktus, pavyzdžiui, telefonų numerius, kuriais kreiptis pagalbos.
12 standartas
Kaip paciento priežiūros paketo dalis turi būti numatyti tinkamos psichologinės intervencijos.
13 standartas
Kai kurie sergantieji rimta psichikos liga galbūt vartoja draudžiamus vaistus (narkotikus), apsunkinančius jų problemas. Turi būti sukurtos specialios tarnybos, kurios padėtų pacientams, varginamiems daugelio problemų.
14 standartas
Kaip psichikos sveikatos bendruomeninės tarnybos darbo dalis turi būti numatytas pacientų ir jų šeimų psichosocialinis švietimas.
15 standartas
Pacientai, pirmąsyk ištikti psichozės epizodo, turi būti atpažinti kuo anksčiau ir gydomi ypač intensyviai tiek ligoninėse, tiek ir po hospitalizacijos – bendruomenėse.
16 standartas
Paramos pacientams tikslas – kad pacientai atsigautų ir vėl įsitrauktų į visuomenę: turi būti nuolat vykdomos viešos kampanijos, kad būtų mažinama stigma ir diskriminacija dėl psichikos ligos.
17 standartas
Nepaisant įsteigtų bendruomenės tarnybų, kai kurie pacientai kartais rimtai susirgs ir turės būti guldomi į ligoninę būklei stabilizuoti. Todėl kiekviena bendruomeninė tarnyba turi turėti ligoninėje pakankamai vietų, kad prireikus ten būtų galima paguldyti pacientus.
18 standartas
Kiekviena bendruomeninė tarnyba turi pajėgti dirbti su tokiu skaičiumi pacientų, kiek jų yra toje bendruomenėje. Konkrečioje tarnyboje turi būti pakankamai darbuotojų aptarnauti rimta psichikos liga sergančius pacientus, gyvenančius bendruomenėje arba tarnybos „aptarnaujamoje zonoje“. Rekomenduojama, kad kiekvienas darbuotojas turėtų ne daugiau kaip 25 pacientus su psichoziniais sutrikimais. [Bendruomeninė tarnyba, bendruomenės psichikos sveikatos komanda ir bendruomenės psichikos sveikatos centras – sinoniminiai terminai.]
19 standartas
Bendruomeninės tarnybos darbuotojai lankys pacientus namuose, taip pat priiminės ir centruose.
20 standartas
Psichiatrijos palatos, taip pat ir ilgalaikio gydymo, jokiu būdu negali būti uždarytos, kol nėra įsteigta bendruomeninių tarnybų, galinčių teikti nuolatinę priežiūrą pacientams, kuriuos reikės išleisti į bendruomenę.
21 standartas
Bendruomenės centrus ar komandas ir jiems priskirtas vietas ligoninėse turi aptarnauti tie patys klinikų darbuotojai bei vadybininkai.
22 standartas
Kiekvienoje bendruomenės komandoje (centre, tarnyboje) turi dirbti slaugytojų, socialinių darbuotojų, darbo terapeutų psichologų ir daktarų, tarp jų ir psichiatras konsultantas, tinkamai apmokytas dirbti bendruomenėje. Mokymas turi būti paremtas geriausia patirtimi, kad būtų teikiama maksimaliai tinkamos paslaugos.
23 standartas
Kad bendruomeninės tarnybos galėtų susitelkti darbui su rimtesniais atvejais, turi vykti nuolatinės švietimo programos, mokančios bendrosios praktikos gydytojus bei slaugytojas nustatyti ir gydyti dažniausiąsias psichikos sveikatos problemas, pavyzdžiui, depresiją, pogimdyvinę depresiją ir nerimą, pirminės priežiūros lygmenyje, taip pat tinkamai skirti siuntimus antrinei priežiūrai ir rūpintis fiziniais pacientų, sergančių rimta psichikos liga, poreikiais.
24 standartas
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos ir bendruomeninės psichikos sveikatos tarnybos turi bendradarbiauti. Turi būti sukurti jungtiniai jų protokolai siuntimams, vertinimui ir gydymui.
25 standartas
Kad pacientai turėtų daugiau teisių, savigelbos grupės, nevyriausybinės organizacijos, (NVO) teisių gynimo grupės bei pacientai, turintys asmeninių žinių ir supratimo apie savo ligą, turi būti laikomi psichikos sveikatos priežiūros pagrindinės krypties dalimi tiek planuojant, tiek teikiant, tiek ir vertinant tarnybų paslaugas.
26 standartas
Kiekvienoje šalyje turi veikti įstatymai, įgalinantys spręsti ūmias psichikos sveikatos problemas kuo sparčiau, veiksmingiau ir žmogiškiau, sudarant sąlygas veiksmingai ir lengvai gauti pagalbą iš pirminio, bendruomeninio ir pacientinio lygio tarnybų.

Pabaigai:
Šis dokumentas siūlo standartus bendruomeninėms psichikos sveikatos tarnyboms, skirtoms sergantiesiems rimtomis psichikos ligomis; šiuos standartus turėtų propaguoti GAMIAN-Europe ir visos pacientų teisių gynimo grupės. Standartai yra pagrįsti tinkamai dokumentuotais kontroliniais bandymais ir požiūrių konsensusu. Svarbu pažymėti, kad standartai yra susieti su naujosios PSO deklaracijos dėl psichikos sveikatos Europoje teiginiais.
Rimtas perspėjimas dėl šio dokumento būtų toks, jog iš tikrųjų daugelyje šalių, ypač Balkanuose ir Viduržemio jūros regione, šiuo metu pradedamos kurti bendruomeninės tarnybos sergantiesiems rimta psichikos liga. Akivaizdu, kad pagal šį standartų projektą, paremtą PSO deklaracija, keletą metų teks kurti standartus kiekvienoje šalyje, remiantis esamais ištekliais – tiek mokymo, tiek žmonių resursų, tiek finansų prasme. Esama patirtis iš esmės imta iš anglosaksų literatūros, taigi reikia toliau studijuoti kiekvienos šalies patirtį, adaptuojant bendruomeninės priežiūros modelį vietinėms aplinkybėms.
Galiausiai, verta viską apibendrinti PSO deklaracijos žodžiais apie pacientų grupių, kokios dirba ir GAMIAN-Europe, galios didinimą.
„Tvirtai įsipareigojame didinti vartotojų bei priežiūros jiems tiekėjų įtaką ir įtraukti juos į psichikos sveikatos tarnybų planavimą bei darbą. Manome, jog būtini tokie veiksmai:
- skatinti kurtis ir vystytis vietines ir tautines nevyriausybines ir paslaugų vartotojų vadovaujamas organizacijas, atstovaujančias psichikos sveikatos problemų turintiems žmonėms, juos prižiūrintiesiems ir bendruomenėms, kuriose jie gyvena;
-nustatyti standartus komitetams bei grupėms, atstovausiančioms vartotojams ir juos prižiūrintiesiems, kurios bus atsakingos už planavimą, paslaugų teikimą, peržiūrą ir patikrinimus;
- sukurti teisinius pamatus nepriklausomam asmenų, gaunančių priverstinę priežiūrą, teisių gynimui”.

Pilną šių standartų rinkinį su nuorodomis ir pavadinimais galima užsisakyti iš Alberto Persaudo, GAMIAN-Europe valdybos nario, kurio el. adresas: albert.persaud@dh.gsi.gov.uk

Iš anglų kalbos vertė Edita Mažonienė