Respublikinė psichikos sutrikimų patyrusių asmenų ir jų draugų organizacija

english

french

 

Išleistas naujas žurnalo "Klubo 13 ir Ko žinios" numeris Nr. 60

Danguolė Regina Survilaitė

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI IR PRANEŠIMAI 1970- 2004 m.

1. Sergančiųjų šizofrenija Vilniaus m. tėvų amžiaus tyrimai.
A.Dembinskas, D.Survilaitė, E.Tamošiūnienė.
Respublikinės neuropatologų ir psichiatrų mokslinės draugijos plenumo, vykusio 1970 m. gegužės 29-30 d.d., medžiaga. Kaunas, 1970. P.19.

2. Psichinių ligonių mirtingumo Lietuvos TSR klinikiniai statistiniai tyrimai.
A.Dembinskas, K.Misevičiūtė, D.Survilaitė.
Respublikinės neuropatologų ir psichiatrų mokslinės draugijos plenumo, vykusio 1970 m. gegužės 29-30 d.d., medžiaga. Kaunas, 1970. P.20.

3. Lietuvių moterų klimakterinio periodo ypatybės.
S.Pavilonis, A.Stauskienė, Z.Gerdaitytė, A.Mačiulaitienė, S.Bumelytė, L.Navakaitė, D.Survilaitė.
Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Medicina, XIV, 1973. P. 209-215.

4. Psichinių ligonių gydymas hemosorbcijos metodu.
B.Lakickas, V.Mačiulis, D.Survilaitė.
"Sveikatos apsauga", 1988 m., Nr.3. P. 43-45.

5. Narkomanijos gydymas hemosorbcijos metodu.
B.Lakickas, V.Mačiulis, D.Survilaitė.
Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija "Narkomanijos, toksikomanijos profilaktika ir gydymas". Pranešimas skaitytas konferencijoje 1988 m. lapkričio mėn. Vilniuje.


6. Психопатологические и судебнно–психиaтрические проблемы клептомании
A.А.Дембинскас, Д-Р. З. Сурвилайте.
Вопросы борьбы с преступностью и судебной эксперизы, Выпуск 1, Вильнюс 1988.
C. 122-133.

7. Импульсивные влечения в судебно-психиатрической практике.
А. А. Дембинскас, Д-Р. З. Сурвилайте. Казуистика в психиатрии, Рига 1988. C. 67-70.

8. Kleptomanija: nusikaltimas ar liga?
"Sveikata", 1992 m. Nr.11. P.16-17.

9. Pacientų klubas: pirmieji metai.
"Medicina", 1994 m. rugpjūtis, t.30, nr.9. P. 515-516.


10. Meno terapija Vilniaus psichiatrijos klinikoje (Arteterapia w Wileńskiej klinice
psychiatrycznej).
Pranešimas skaitytas Lenkijoje Tvorkų psichiatrijos ligoninės III mokomoje - mokslinėje konferencijoje, vykusioje 1994 09 23 - 24.


11. Psichinių ligonių teisių pažeidimai ir piktnaudžiavimas teismo psichiatrija Lietuvoje
(Nieprzestrzeganie praw psychicznie chorych a nadużycia psychiatrii sądowej na Litwie).
Pranešimas skaitytas Krokuvoje teismo psichiatrijos konferencijoje 1994 10 20-22.

12. Kazuistinio sudėtingos psichozės ir Klainfelterio sindromo derinio klinikinė analizė.
D.Survilaitė, R.Račkauskienė.
"Medicina", 1995 m. balandis, t. 31, nr. 4. P. 244-248.

13. Psichiatrų-rezidentų ruošimo modelis Lietuvoje (Model kształcenia podyplomowego
psychiatrów na Litwie).
D.Survilaitė, L.Dembinskienė.
Pranešimas skaitytas 38-me Lenkijos psichiatrų suvažiavime Vroclave 1995 05 06, atspausdintos tezės. P.159-160.

14. Buvusių pacientų klubas ir meno terapijos studija psichiatriniame skyriuje (Outpatients
club and art therapy studio in a psychiatric department).
D.Survilaitė, I.Barauskaitė.
Stendinis pranešimas Hamburge reabilitacijos forume 1995 06 23 - 24, atspausdintos
tezės. P.24.

15. Meno terapija psichiatriniame skyriuje (Art therapy in a psychiatric department).
XV Pasaulinės Socialinės psichiatrijos kongresas Romoje 1995 09 01 - 05, tezės.

16. Admission to the psychiatric ward after suicide attempts (one year data analysis)
(Hospitalizacija į psichiatrinį skyrių po bandymų nusižudyti).
8-tas Europos psichiatrų asociacijos kongresas Londone 1996 07 07 -12, tezės.

17. Mėginusių nusižudyti hospitalizacija į psichiatrijos skyrių (vienerių metų analizė).
"Psichiatrijos aktualijos", 1997 m. balandis, P. 18-23.

18. Dailės studija Vilniaus psichiatrijos klinikoje: ketverių metų darbo patirtis.
"Psichiatrijos aktualijos", 1997 m. balandis, psl. 24-28. Pranešimas skaitytas Lietuvos psichiatrų asociacijos konferencijoje 1997 04 25.

19. Epilepsija sergančių pacientų piešinių ypatybės ir klinikinio atvejo analizė.
D.Survilaitė, A.Germanavičius, I.Barauskaitė.
"Psichiatrijos aktualijos", 1997 m. balandis, psl. 29-39. Pranešimas skaitytas Lietuvos psichiatrų asociacijos konferencijoje 1997 04 25.

20. Psichiatrinė pagalba Lietuvoje ( System opieki psychiatrycznej na Litwie ).
Pranešimas skaitytas Lenkijoje Suvalkų psichiatrijos ligoninės konferencijoje 1997 05 29 -31.

21. A long way to myself: one epilepsy patient in art therapy studio (Ilgas kelias į save.
Epilepsija sergantis pacientas meno terapijos studijoje).
A.Germanavičius, D.Survilaitė, I.Barauskaitė.
Stendinis pranešimas parengtas 22-jame Tarptautiniame epilepsijos kongrese Dubline (Airija), 1997 06 27 - 07 04, atspausdintos tezės. P. 274.

22. The art therapy studio at Vilnius psychiatric clinic, Lithuania: four - year - experience
activity ( Meno terapijos studija Vilniaus psichiatrijos klinikoje: ketverių metų darbo patirtis).
D.Survilaitė, I.Barauskaitė.
Stendinis pranešimas 4-je Europos meno terapijos konferencijoje 1997 09 12-15, atspausdintos tezės. P. 7.

23. The art of schizofrenic patients. The art therapy studio at Vilnius psychiatric clinic, Lithuania: four - year - activity experience ( Meno terapijos studija Vilniaus psichiatrijos
klinikoje: ketverių metų darbo patirtis).
D.Survilaitė, I.Barauskaitė. 12-tas Tarptautinis schizofrenijos psichoterapijos simpoziumas Londone, 1997 10 12 - 16, tezės.

24. Menas padeda sveikti.
Pranešimas skaitytas tarptautiniame Varšuvos - Vilniaus sveikatos seminare Vilniuje, 1997 11 15

25. Quality of life - subjective evaluation (Gyvenimo kokybė - subjektyvus vertinimas).
Pranešimas skaitytas VI-me Pasauliniame Psichosocialinės reabilitacijos kongrese Hamburge 1998 05 02 - 05, atspausdintos tezės. P. 99.

26. Psichiatrinė reabilitacija.
Pranešimas skaitytas 1998 05 29 Šiauliuose steigiamojoje Lietuvos psichosocialinės reabilitacijos asociacijos konferencijoje.

27. Sergančiųjų schizofrenija gimimo laikas (Sezon urodzenia chorych na schizofrenię).
D.Survilaitė, Ž.Karaliūtė, L.Ryliškytė.
Atspausdintos stendinio pranešimo tezės 39-to Lenkijos psichiatrų suvažiavimo, vykusio 1998.06.03 - 06, medžiagoje.

28. Retai pasitaikančios intoksikacinės psichozės, pasireiškusios vartojant esperalį, atvejis.
"Medicina", 1998 m. gruodis, t.34, Nr.12. P.1236-1240.

29. Psichosocialinė reabilitacija.
Pranešimas1999 01 21 skaitytas Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos seminare Invalidų reikalų taryboje.

30. Psichosocialinė reabilitacija - kas tai?
"Sveikata", 1999, Nr.4. P.16-17-20.

31. Šiuolaikinės psichosocialinės reabilitacijos modeliai.
Pranešimas 1999 03 18 skaitytas Panevėžyje konferencijoje "Šiuolaikinės psichiatrijos ir neurologijos aktualijos".

32. Psichosocialinė reabilitacija.
Skyrelis leidinyje "Šizofrenija. Atmintinė pacientams ir jų šeimoms." Vilnius, 1999. P.23-24.

33. Ligonių gyvenimo kokybės įvertinimas taikant GAF skalę.
D. Survilaitė, A. Kriaučionytė.
Konferencija "Destigmatizacija psichiatrijoje", Kaunas, 1999 06 24 - 24, tezės. P. 135-136.

34. Pacientų piešinių panaudojimas psichikos sutrikimų diagnostikai.
Pranešimas 1999 08 16 skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Kūrybiškumas, menai ir terapija", Vilnius.

35. Agresija psichikos ligonių piešiniuose.
Tarptautinė konferencija "Agresija, smurtas - psichikos norma ir patologija", Nida, 1999 10 13-16, tezės, P.38 (pranešimas skaitytas 1999 10 16).

36. Kai kurie psichosocialinės reabilitacijos aspektai.
Tarptautinė konferencija "Aktualūs afektinių sutrikimų ir Parkinsono ligos diagnostikos bei gydymo klausimai". Vilnius, 1999 11 12.

37. Šeimos rūpyba Lietuvoje (istoriniai aspektai).
V Varšuvos - Vilniaus sveikatos seminaras "Bendradarbiavimas psichinės sveikatos apsaugos sistemoje" (Lietuvos sutikusios psichikos žmonių globos bendrija, 1999 11 12).

38. Psichosocialinė reabilitacija ir medikamentinis gydymas.
Pranešimas skaitytas IV Vilniaus sveikatos seminare, skirtame sutrikusios psichikos žmonių medicininei reabilitacijai 2000 02 04.

39. Klubas "13 ir Ko" - pirmaklasis.
Pranešimas skaitytas V Vilniaus sveikatos seminare, skirtame sutrikusios psichikos žmonėms 2000 03 17.

40. Hospitalizacija po suicidinių mėginimų į stacionarą.
Pranešimas 2000 04 17 skaitytas LPA Vilniaus krašto konferencijoje.

41. The rehabilitation camp - a new approach of psychosocial rehabilitation in Lithuania.
R. Diržys, D. Survilaitė.
VII th World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Paris, 2000 05 07 -10. Abstracts. P.145.

42. Participating at art exhibitions - a way to improve a quality of life of psychiatric patients.
D. Survilaitė, I. Barauskaitė.
VIIth World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Paris, 2000 05 07 -10. Abstracts. P.167.

43. Įstatymai ir paslaugų įvairovė.
Pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje "Psichikos sveikatos priežiūra naujame amžiuje",Vilnius, 2000 06 02 - 03, išspausdintas leidiniuose : Konsensusas, Nr.5, 2000 08. P.1-8; "Psichikos sveikatos priežiūra naujame amžiuje",Vilnius, 2000. P. 34-37, angl. variante p. 35-37.

44. Współpraca między szpitalami psychiatrycznymi w Wilnie i w Suwałkach.
Pranešimas paruoštas konferencijai Suvalkų psichiatrijos ligoninės 10-ties metų jubiliejui paminėti (2000 m. rugsėjo mėn.)

45. Pirmoji knyga apie psichiatrinę reabilitaciją.
"Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija". T 2, Nr.2, 2000 m. lapkritis. P.

46. Psichosocialinė (psichiatrinė) reabilitacija.
Teisininkams apie stresą (Kolektyvinė mokslinė studija). Vilnius 2000. P.259-275.

47. Agresija psichikos ligonių piešiniuose.
(Leidinys "Agresija, smurtas - psichikos norma ir patologija", Vilnius, 2001. P.154-159.

48. Patients' movement - a great force in mental health promotion.
9th International conference on Health Promoting Hospitals. Copenhagen, May 16-18, 2001. Book of abstracts. P 50.

49. Klubo "13 ir Ko" veikla, stiprinant psichikos sveikatą.
VI nacionalinė "Sveikatą stiprinančių ligoninių" konferencija. Palanga, 2001 10 26-27,
P 59-61.

50. Club 13 & Co. activities.
GAMIAN-Europe 2001 Annual Convention. Malta, 2001 11 16-18. Abstracts, 25-26 (skaitytas pranešimas).

51. Club 13 & Co.: integration in European patient's movement.
X International Conference on Health Promoting Hospitals, Bratislava, 2002 05 15-17. Abstractbook, 65 (plakatas).

52. How to be a psychiatric patient? Club 13 &Co activities on patients education.
III Estijos Sveikatą stiprinančių ligoninių konferencija Taline 2002 09 20. Skaitytas pranešimas, išspausdintos tezės estų ir anglų kalbomis. P.61-62.

53. Klubo "13 ir Ko" veikla gerina psichikos ligonio įvaizdį visuomenėje.
VII nacionalinė "Sveikatą stiprinančių ligoninių" konferencija. Prienai, 2002 09 27,
tezės, P 55.

54. The art therapy studio at Vilnius psychiatric clinic, Lithuania.
Four-year-activity experience.D.Survilaite, I.Barauskaite. Straipsnis knygoje " Arts -therapies- communication. On the way to a Regional European Arts therapy. Volume II. New Brunswick and London. 2003. P. 94-96.

55. Art and the mental patient in the psychiatric hospital.
7th ECArTE Conference, Madrid, Spain. 2003 09 18-21. Skaitytas pranešimas.

56. Naujo tipo pacientas modernioje psichiatrijos ligoninėje.
VIII nacionalinė "Sveikatą stiprinančių ligoninių" konferencija. Kaunas, 2003 10 24, tezės, P 79.

57. The Project Advocacy for Mental Users - a New Institution in Lithuania.
XII International Conference on Health Promoting Hospitals, Moscow, 2004 05 26-28. Abstractbook, P.143 (plakatas).

58. Pacientų veikla gali pagerinti įstaigos paslaugų kokybę.
Zina Samsanavičiūtė, Danguolė Survilaitė.
VIII nacionalinė "Sveikatą stiprinančių ligoninių" konferencija.Vilnius, 2004 10 22, tezės, P 69.

59. Patients' Club as a Model of Psychosocial Rehabilitation.
VII GAMIAN-Europe 2004 Annual Convention. Tallinn, 2004 10 29-10 03. Abstracts, P 41 (skaitytas pranešimas).

60. Pacientų teisių gynimo projektas.
XII Vilniaus sveikatos seminaras. Vilnius, Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė,
2004 12 14. Skaitytas pranešimas.

61. Psichikos ligonio įvaizdžio gerinimas visuomenėje. Konferencija "Kova su neigiamu visuomenės požūriu ir diskriminacija". Vilnius, 2006 vasario 21d. Skaitytas pranešimas.

62. Apie menininkų psichikos sutrikimus. Konferencija "Neurologija ir psichiatrija pasaulio ir Lietuvos mene". Vilnius, 2006 gegužės 19 d. Skaitytas pranešimas.

63. Ką gali atskleisti psichikos ligonių piešiniai? Konferencija "Neurologija ir psichiatrija pasaulio ir Lietuvos mene". Vilnius, 2006 gegužės 19 d. Skaitytas pranešimas.

64. Pacientų teisės Lietuvos psichiatrijos ligoninėse (Patient's rights in Lithuanian Psychiatric Hospitals). XIV Sveikatą stiprinančių ligoninių konferencija (Integrating health promotion, prevention, treatment and care for chronic diseases across the health system), Palanga, 2006 05 24-26, Abstracts, P 57-58.

GRIŽTI >>

 

Adresas: Parko 15, LT-11205, Vilnius, tel.: 8-5-267-06-13, fax: 8-5-267-15-03. Sąskaita: LT347300010002464311,
AB "Hansabankas", Rotušės skyrius, kodas 73000
E-mail: info@club13.lt